Име на проекта
Тип
Местоположение
жилищни
с. БРЕСТОВИЦА
жилищни
с. ТРУД
жилищни
гр. ЧЕПЕЛАРЕ
жилищни
гр. РАКОВСКИ
жилищни
УПИ XIV - 510.473, жилищно строителство, обществнено обслужване и трафопост от кв.51 в ж.к. Кишинев, гр. Пловдив, Община Пловдив
жилищни
ж.к. Кишинев, гр. Пловдив, Община Пловдив
жилищни
УПИ XVIII-510.215 - жилищно и обществено обслужване, /ПИ 469 по КК с КР/ кв. 51 - нов по ПУП-ПРЗ на Ж. К. "Кишинев", гр. Пловдив, ОБЩИНА "Пловдив"